Loading...
Cover sheet - I ! I . ! : . i I I . — -.------ .________.___ . i ­_I � � ,I . I - - ­, ­�� . ­ ........, I I � "I'll.....�...I . � , , � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� , , , , , I � , � j- I- . �5,1_ �,-m-r-moz..'�­�*,_-nw�g 11 , T QZ-Z�110= . I ��r�wMuf : � ��4 4-it6�v_lrlalm�i�f��:rj_l�,�l-t--��twtw��� ��.'M�­ j ��­­­ . -, �., i J, I 11� A 1) i -1. "A'& . I 9 � ! 1 I !A�l W41 , ,.,,� tu � v n- 1;1 I , -W _­ V 0 -�,' I I 0 �U 1 -3 I U_� I , - - 71 P4 I- ! _W. ��� r , ei,�% ;�14 ii;��WIS� I 'j", _ , ­M 0, I " ;, I "I I �...... . - ,�4 1 I _jAjQ ,-, .1 '. I j, .0 6r I I, i � , !t_­), , ?/ -, ,g I �, ,*, i�,, I - - - A I 10 I p, , , _ \ 1? U05% OMI-A j�r8i'�,; �I .. , , _., - . 111 � , �, � � - , I i l't.",eu-fo" T! ., I 11 � - " I., ... ­ � � ,� %n���­- , "I'll--- `�O&,�-O�l ,;-U-s,0 1VO 11-1 � ��j � . _� - ,,, �) . . Ilk, "I 1,m �, , J I r %ap - � I " `_ I I - .� -5 N , - I . , b nq � �p I ; , 2 � �1 -14 , ! , i �� � . t-) , A_ ,, - I �r, : �� 0 i I I 0-%� , , � - . : , I �I J i�ti I , I - ', . . I 1!�� - � 61- ­_4111_ ,;,,1W11;,­,'' i tj " I ­V -1 , ­_ .1 ;,�c, , 0_ ,�"�_'_w,��`­, ,- "' , , .I - - I I , , 4 �_ � - " - -,�,-"��, `*- C2� �,, P, - , 'I�- -:;-, -" '. ! el _,�" - W5 ,�, , �, , I'a��. ` b ; ifg� , " * qft,�� �� " - -. ,;- , "" -, -i" -, -t,� Fj 00 : 'j%p.Ua­#.- & %'_w,,�O'� " � �,_5�,� . � MtO dw Of J �41, I",— " , AW,_,,,,,,a_,� ,i .-I, X" ... ,�, A �, �1, : " fp ­_, i 1, *,�l � I ,� � I -t ,�,.l , P.1, � I, v,� � , < � -- ,1 ­­r."X4".�­;,­�� -, �- '.1 11 " , , ,,, . 9 a I �f,,,,-,- -,�,, ,:F� �?,'_!��Y� R.,R'f,ZN;g- Ml�_ . �,� ­&'.4 � ,z "'�4 4",�-_,�"-"tii�3i��,�,7:",-�4""� 5.��,�g Z, .. �f I��I"I 1- i�,1V _'011;�111__ D_ -, , . N ,4,�,--�;,_ vA,i­ "t" J lRb i"'. , _,;�..Itl :, "I "';I I - , 't % -, , r044,-- - --, ,�:;�t 11 r;;, t , i� , � , �%�,o�, f �X. '! %'-O' i I 811f)- .6z"- '4z, ,V . I 1, �`, ,� " � '! ,"f!� ,,� Tt '. �55 , -, " 't, " ��, , � I'� iO . �� , , j 3 A � � I T'W f, �;"'� ; , i,'� � A, M :1,'6, `e'�, , I , - W, . � , ,� " "! f-ey , .1 : ''. 1' MN;A-7 El',Z5�,11 "T, �,�,V--- I �,-f 1�4- " -"e,,IV',�,�` , 4y-_-j___ " �­, i � i6,;,g ", i 1 7 - � A, . 5 , �1'I �,I I ;F,1'12e,�,`�6Q � "- __­ ` & i-�&,.`,�', , -?;'1"'Y.-.1��, , ­ � � - " ,t,:� 74- -a�r.--, -�j .1 P ,, N", t - - - , -, �` ,;, * - . ;. 'i,. �" � "; I, , , ", f , , . I I - t -1 -11 ", , I . �� S - . R" ", � ", ,,,` ", I I , 21 �-, � � y j 4� ­�­y t�_�,,­!,',-kigl- z ­­-- ,, �r 4,� __ :ir A _ - . . O , ,,r-- x�­i? ,,�,'Tj,,i-J,4',,-.' R - - , � . , , , ,f , 1, , ,� ,; I � I . I I ME ,V ,Mt ��;R? tl�_31�t I- - ,,-�I" , - " - � I'— - - _ 1";1'7 _1.1,i, 0 ZV65, f"l- , , .W " '1, - 11 I ,� , 'i ", - " I 11 wl_;JN - ': " - _ __ ,, , - - , ,,, �-, � I ': , , ': ':� O"t�-. ':� " ,o _ ;­IAMI�I "CA"ZI � ?,.�- ,.,-,%', ,_r (�� -`l�I ,1: , � "RX? . if � �, ,.', I , � 4t� I 11 .­ , , - -- � " �, - , 4 1 I 1 -, , - M - - � - i�� , , � , - .'R IN R ," I " K" -, ��F ,r�,� 1'r, J-1 I . ? t -,­I ­ ilt� " , - i �, I , - , ?,"I 41iri 1, 'R ;Y,-��'!, !�,,t'4'-,I__�'h h I , � ,_-, ­-p, 1. �. , . ��,p , , �6� , ��,� - I ,�,�,W,B., ��,,,,,,,;��i,,.���i,-���"",�k- 'ND;,,,_,,R,,,-,0��,,4p,,; , , �1 ,��. i ; 4 'g f­ OW I � " ___, ,__ �- ­ " ; ­­j .-I j . , . ,.J'? It I- , I a �, , p �" -A � . 11 � lig�,4- "M12" ti!_���_,.1 � I��11 I " i-", , , � _ � Z! �� - `1 I " � - �, 'I -)­M­i�fr,,4;',,',A1,,1 il,;,,?_�'R' " - � , - I r 'O,, _ - �, �, �e%,.-, , - , - "' ­"f,��' � , f, - i , I - -- 1 I M I 'I& aw � -, �,,*--%k , ij k� 5 x�� t Ai 4 , -e � � � ­_ , A 0 ` , , F 12� " '' W�;�t�,,� w " ,. , ,_ _�Ir � " I � .2 4,) 4_1 I, T I i ,)�V0,,,I"W":,;*, , _", !� �1.fl , ,_ - ,_ � d , , I -, . - -1�' r�"a,��-;­_- M,k.trii� �t IM11,1,111 I., �i j � � - - 9 "' [;1' I � -, " - -`0�� , - i�- -�" I �,Rl � - ` -� �,* ,,, �! '� I � 4�,�e r - ""';' i,i1w, I _4 I 01901 - I �:.% ,V�jg � - 11� V 1-1.1 � = -1, �'�, �`�'� '7, 1",� , ,-:",�2 ,'�_ � �,� _�,� - ­-F-? ;,�,, ,­ RP'­z�,. : ` ��, ­­ .. I " - _�F,A� If j, � S-_; -1 ,---,AV �'g, � , --'-"-� .1-110111-n#,", - � 1 '5�t ii,,,- �"',',� -.��,�,,, �1'j V­ ! " I �: - p.."--;- ,�!,!,i,.��,,i4,,i illl',",�,113 -�J - M �_ 0 , ; gi.-t: I it. M t11_%­­'111A1 1 -4 1 �, gi.,� IV I'L-l"I , � 11", �jffqt ,q� � 1 I ,� -1 " I, -1 �,iivq- ��,,� -�,?14 JA ,;!'*�, gz-Fr '! �',,-­,,-,V;-_',�-, i0A M, ` ( -, '�' 4mad, ,�ti b � -M& , ," J �� ,, �" - "r , f I P� At � .� ,_ I � =tmd, �'R I 1, , J i,,,�O I I 10 fl," f 1 if.V ��__�_J - ILLoo %va ,,��J�, UM"'M "' - , - 1; , __ , � � , , ,,�� i�� � , , I , � I � � V U I-1 ", 11" ,,I,, ), ,-P"."i R t... -1 "`�11_;&- , I 11-1 , - mv­" I .�ip- 't 4 -,�F, 4, _� �IK_1`310 �A 4 64V ,i, I-, Al f h � I ,__Yvl�"N,�! , -�,"", -, -�,,! , 9 - , M '. 1� ,�� i N ,,, .,;I A i -.1- MORM 11 O I 1-`251 I "�ro��,��xt.�-,�,,�����r,��":�,.�<K�5"i,� ,. ,­,�­_­_ I�"t ,��,s ­ � " !;� - 11 �" �jq fg�vl"?',gq�,u t_", j."—.I � A .11 14,-R�,,,�, " ��'.,N�,M � - I I-1� `__� ,,t ''� 4L,2, �4�, ,IT",_ ,,,, 11 , , ,, "", ­%'fl`� 4 ,,� I , ,� r I,, '40 A ­- ,.I ,- 'RI � �F 4 � I, ,,oj:� , _. -­ ­ � I % litl' ` � i�, -T p"t f i�,-4 , , I I -- ­�`- §;, , � j,- -1, ­�l, -'I - , ,f ` _, , ­ , ./I . � I�,X I I I I_ --�43I �A" Pff 1`11 -,"I�4 , i I ^ " , � . � N, _'r 2 ft"', , %'J' - �,�, . I Cl I - 'A w", mm,-.5­��"!-,­'_ � - V Ili! _T'14,11'N f,11;`,1,,"k,-;-,�,-�,,:,--g,--�f-,;- , .4, ,l ;&��v ­1� �" I AAR, _r,� � '), �,,v � ig�%,� I � , � I : ! I . I ,C I A f ., *m '' I � M-1 0,417-,�;IW �1 , O" , � � ` , , `1 it, .. , � - t � " 't X. : - I �e -�4 j,"'11i�",Ili,11`11-1'111,, ­I 1, A ��y':, 1�'_ %,,tR_;-,NM_ , b -I 11� f l�-'��,l�',�',',�i�F-�lt-",,,,,�,�, 'i I . ;1 -y- ",;"�j 2,��7 ", I - 'Y ,3 �4 � -"t ­'�!f,,,`�:,�`�',j -j, 4, i"', "�'-� . _� f ME;, _- , U tft:-qg gg" li�t,h �',;'j,'j,j,,`,,, , , ,I, . , ;pri _.,-, " "'Ir I _4 , , � , g s �_ `I - �J' zy �k4l r 11�111 , 'RIOR- I t'n � ,Mi . ,V,� ,�" ,: . � � ,,,, ",'t 11 ",k I I -1" _n I , - " ,, I , - _ p 40 "g, e _�,, I. , _ I '. .t j,�"';v�_,i I A , A , - �; , . -,,�g�s, 6 , _Av,I � R I �I 9 .01, - ( , , - __ - , "I - �- ,� nll �, _���1_-I f q,�,� --V,-" , " , , , ­��� 11 ,4 , I 5l, hil �I Mp ­p'.Iom - '�,, 1,"41.ip , `­ �t A - �4 F , � ,; I�� I­­ . 11`��l _1 �, ­ " _ , , � I ,,(# ;A, 11 - 411:�_ "01",, �� I � �1'. _ . ` 11 ,� -11 4� ­.� , , 'P,11- ��Mllli`;4,�i­�_', I - - ,, __ __,�_:�__ N, �R_ -A�`_­' iE��7v,J�!�­­o,p � - , __­-" � --- � ,7 5� ,�1� I ,�;� ,;,I�t'.�­ ­ A !t�� I, j __ _If; - '2 ��WIZ , - ­111,7,-� "w__­1 ". - . , ­,_; '­- �_ , 'I � � - ­I'll I—_ __ I �M,, , " - ,4 >_ . ; ���-# , 19 I -1_11_ _ �111 1 2!J-,t - -I ,-�I 11 1,, I M, _j � , - . - ,­j ,� q I /I " , , � I , �1,'!L�,"k"�',11-,,,, , -1 .- - , , 11 �# A .,V- R�,' � , I , , K �, . �� - ­1;yx i;�,, I I i;f � - ;,� ., - - A 7 ; _ _ _ A , _- j, -44�j ""� 11 , ; .C', I I _ I- ­ ,P � , . ,j 11 I , I , _ AL�t I ," , I _ . , %� ,a�, , -1 ,;�� pj - - tv , , -, , _�, �, =�E_ I 4i' 4 y I , -,��- ,I PQ� '" ;I ��;�� �19­1 I , ,t � - ��', 4,­qU41 t 11 � -1 �x 0 if , � �, " -Al �ffi I., ­1 � . , M, � , , , A ­- in .� I � . , , , -1 � . � , I F r. � ,, z_ i I -f;;;;;; ,__ � , _%�, I a §',�_� ,,� _. g f-,I I ,�W' � 1, i �, M I , , ; i� ,ilu�_ , ��-,,,I-�-,-�,,-�---,.-.-,--,�,i�i.�, Y; ,� 'I 4, I , ""'M 011, X, �F, "I �__ ___,-w- X" , v, I �- ­1 -, - �_', ­ _r 1-p 't g,fj�i DIA 4 , 0111 "� I "Z_1k i 1, - [4"�, f i5 115: O , I I �11.ffl_.11_ '­1 . "W'. � ....... 11 , '�! ,�' -��;ji --_ -,-- __i�. � � - I I 11 I 7h W X i I M , v 01� - , - - r � ,- � 1, � , I ,� _�i ., '1'1� ,11',�,I� I � , ­ �, , j ,,, , , I A- I� I ;:�q,,i 41�' �i; -, �r-I rt I , , , "" �1' I VMV'h'� jlf? Of I!, T,-r,�,-$E ,,,, t-�11,1'1111 11 I ,.2 , , � " " " , , "i " - .4 ill 11"-j v- -, I, _1­31 I , '- I _1,b 14. '� �­­'1�41_1, - `�J��t ti .1,,,4 f j' I;,�,I 1k,",�T,��.�, I , - J -K, ­ I 'I, " , 4 i , N I . It � , 11, .46,wv-�,W ,'�,,M i ,!, � , , ' "4 - ,f _­` , � 't, i� �,`11'Iii, 9�! f7t�T'11:_!"-.Ul�1 7-, . " , I;_ f i,i-* F _q V11r,!at 1411 I , I jit, t, t, " ; ,�� I ` " � .-A;"'. �( � I- , C-1 , lr.,�� 1;�M, ­h -;�, --�,�1""J, "1 0�� C -',`113V,�--� " . I M .- , , I , ­" -,b U`10V, � i ,��I - �_, 'I'd I ­1�i I I I �I I 1­1­ ­ -f I�� � �,�,�;_�,", *1"I 11j."- -,,,IV - � ", `1 ,.1 -­ - -_ '17, Ila 1 i­: O" , _114 1,'j, ,; �I - . .�Al k,V I ­ ': -e,I M� , j 1�41 A � . . , , , , � ,"" , . r�l�� ", -_�, . - ,t `�,, .- I—...,- I ., -[ I- L�J-' I � i . Nt�,1, , 4 A " I � � I , " 1 1 % i " A .111"X �o� ;P1 11 I3 I �� " ;;,.-,--,'r'I'," �i�,I't"",t� I � � - , " - � I I I I, ", ,_I ,��i, . � '�, - U el,V T j ­�"I: I �, 'I It " . . r1q t kj 11 �I'- - 'Iq , � . � 'I .M �i -1--j- ,kv.lf-., �q jj � if,I , I ,r . 4,!�, I, . .. . -'�I It - ,,,, i, , - i q 4 ta ill I , , I , -, ,- , �� *, " 1;.qF ,, �III "11�,,t,,�,� , , , f-,-,'--�-_,A" -� - . , I �' 'r _4'1 i _ 14,iT -% - "��'f � I ,,�,� �j�> -k.I, - I - " � - ­ , Ift - ,� :. . I'l I F , 1�1 - ,7'11 i I ft 140i , U.",111111". I I 41 i i - , , i � F-,aftfai Frarnfrtc@ -Flfawn Ff."M , I �, -1 2 _� � . M I , I r,i�" "'M "" I I' � M01-M - I - 't I 11" i'I �,. , 0 F I I ,I 1�1i -�� -1 rit , & I i �, I - I P, i , - . - I W I "'10" �, -1 t . -P, 'arl I 1.1" �,�,, ,,­7 , �j""j�,Jjj [ ,`4j�? b ��J_-,- I�_ . 'it� I � , j , - 5 . ',. , 14�1?11_"V,,�; _', I "� 4-.,,?­ .. - I , " ,[­;� I " vfik , , F �� f N," r," ; I I , I z , ; - - , V�i U , �, tj-�",,',',,;t fli"�'j"g, " -i I 1'��,-111 ­111­14 7 ,f, IF �1,11 NP414 .17 ,� . c,t<-�-, 2x!2 ra�­i-ara- Froai IA!Itl il " , � q � tpv,,�-�jj , M ,. � ,, , � ,�-, I.� , , r,Pq - - �_ - HO ', "n 1, "I �, " I�, i j-,j.A-, Y !&1,;'j'"*, _4 - . � . M -)o,� 4,,:; 5� oO & I . 'I R,R.? , I � � I I - , 'i R " 'I 0 -f - , --y� . 11�1, I 5 I A 'i'l 11 1. ,� I : I �"" - tj ,!IF'­­� I" I ': '- , H. ­ "Ki ""v"", �,a - " t"-",V�!' I -,­_it 1,I :1,I - I " �� ,L ,,,, , "- ,M�� , , '­ � "I I , v �4 I M% ""� _.U, A�Mk','f -t�i il�, '* 1. P��,_�� ,", , " , , � , " �t pi.,'.1, , - I ,I ,- -r-- , V c,--'o --" I , Ij U f,Rjf A,­� J J -,,�; :',1 L I ., � - � I 01 I ii� . , . . , 0: �rl ro�_ . I- F1 � , �,_ "I, I � ; li k -,��-,�in, 14P,�;T J. � , I . . I . "I I U ", I I _ , If I I I , "f I �1, -'� I ,"J"'XI, " ; � I . . � ,ifjL11-,J','W.'q I , - , : !­"-111�5 not 5hown , , .4 . _ I, I M,�­'j '', _ , . -1 ­F , ", � _1114 __0 Ili'. I __ - -1, 1�1 P,7 �� ; - i - j :i:',,�,,f' ? 4 1_J_"IF , ,_ (.rl , :� I-0 7 1, � 7111 , A I ljm,A­ - ,:1 � - �41 I "A' U , Nil 1V 1,11,)T !,?,t;-"'f1w i, � Y, . .. I V5,, �' ,, , W!� ri � , t, X,I 1� �,rie� mu I ttl .., , .1� , ," , � . . k I , - , , , , " , .� - - . ; I . . . . . . :, . I A - , j I. V N I I � H�,, ;,­ , , �� - � U< 1.;i .1 M, RM,i ;E��1_1 - �tl ') , M .. . ,, t,,� Lg IT."01 4 'l 11 � � � ­ � . � "' I � ,!iru, � � 1. � �.... .. � , - , \ RI'va fq ,.� I -� I :� , x, . . : _N_ . A OM , lw�"!,;,i�,,,�nt� -- �:,� ;. . , ; 111�� :,� "'t'l , ,- g�'ipx) M — b�"Tjf_11, 1; g ,,��'If." .. ;3t�2_f I T-- ,j Vj � . � . . I .. 6_1,_�..._ A--, � , I­­ ", ,- '- "�--' - r, , ,, ,3 ; -�.%&-;,�,:_ 1, I M;;qj­ ME ......�;,,f: -, u , I �I I. � � I � �� I , � ��"I � -.,..,E-- �g, 'I,..� jj��,.L,';�' - 5!: 11 , , . � I � � :!- I . � I . , '.. � �I - � ,7 - � -,�-� , "I i �t �,: . , 11 I - , _ ;" � I�.... I ,, , . I �I. � I .: -. . NW, \1 I �, , � , " 1 fig �-- ­J�­�q ­1 ` < -:) Z. � I , . :. .) . . . .. . . . I , . I "­ . � . . ,.I � � � � I % R-1 , - � --- ,- , - -2�"L.f;1jrjc"q,q­�,,, -_`!�J"`�,P'_s,�� _ , - ,�O", , !� -, C. .Z , I L; .�1. : - . . :.:- I I I ,,,I q �,jk ,�, I , ��� I I . . . . . I I., ,. � . �-'*41 �: ` V1 1! I 1-1 ,, 11 - - , �,�, 1,4�.V ,� � , 1� I ­ I I .I . . - .. I � , -, , ,I gt,j v ii -4 , . � � I . . ­ . r . � � ,, i � ,�, x ,i - I I i � � .; . . � . . * . : 1, '' ­ '' \ , i, : ­ . I w. � � . . . .**...., - , . I:, "'. , r, ,�, �� - _.. - ,�,_ -1 I � , �� 4��,,k _,-�F"i 1111 , ,,�' _ "'j'j, I I .� � � I 'I - - �k 7 1 el �, 'a ", � � ��I Is, f �Af��,'k _1 , � I? , '.., I ! - - - ,- T,-�,-r, � .I I I �_ �,"i,��" 14 - �- , ,_,,�Il,,,,�,.,,�,_.%,�,,,� � � - ,:� , :, I . . � I I'll ­ . �,� - -r ---twe -, _,;� �i il - A , O i,� !�" P �� , A _r � . . . . .. � _:"' I . I'' ",, - , jogm" 'F-,_:,--i,:;:`,9 k,, , , . . . : *.- . . I . / 'n " �' "-',t`KN,4 '5 " - �� I I - ___ I - '',", ,�,F, _,,,,, �_11 IS - ,j , I '�­,,�-­, ,-", A �, 't , , - _ ,, Wal' framh . I .� ,,"'"'I 211 : , ( - I 1­11. ____,-;., @ be u en exl5ting 1 7 � �; I I . . : *.:., .� . I . I , � ,1.-,, ,,;�,,,`-',., i,- Or"t. ? , \ -1 11 J . . � � I I 11 11 . ­ s � 11 I - -- �_-,N -R-`� 10" '211 I , Suflrcom ullallts riot 6hoi I ,- i ,�" -��R,; , , � - ­ .. I I� I . .. .. I , 1,-_ ,-, --.; I , w :. . ... . - �-, ./ 10 ,.,�,,, . I - , � , w,, , . . It. ,,, ,, i7%��_ , '1� . � I - I ___. _ " 1�1 � . , . , , - - *%,--"� � I � / , , % '.! , � NAL ,7� I'll , "�,, � 'a� ,I,, '' mi T 1, _ � - M :: . , " �" I , , - , � 11 'jU_11U54. � . ., , ;,-_5'%V.__-,�% ,"A-i"nt, ,ja�p M galim --' . I � ...� � , *­ , M -�, �,,r�""`,".,��,��,_ ,"", lil, I I "T , - . . � � � � �­; ., ­ I I � ­ . : i� ; I. _," , 1111004 .. - - uun Far -_q .� ,� j . ,� ,,'!- , L, . - -4% _ � .� . � � I, �, � � j� I . . .1: I I I/ . M � T_ " ,', t , J�j 1 _ ___ I - . � . �­ el� - : � : .,*:': � .. , . � .ik�,� - - - -,� - �, ", T`O.T.iiN X'4- , " I I­- � � ; . ...'. ­ I 1 4 � I ' R �",', RIPM rM 1", �P-,,-��11_ p% , , _ . . 11 , � . � �1� ,�": . ", , -�� : ­ - . 11 :' � : - / ,4M IN \\, %__" D( -g — .­�'V�­_k , �11 ��Z��:;�=;,_--­- �. Y., I . . . � � �� � :, , ,* *.*_,­ �-: � �_ - I 1. �� � _ C�;_ . _ - � " , I �, _1 1, ,_ " - , I . �, � � � ,� - , �1 ­ � , I � ... � - , ___ I " , .. , Mr_ I 1� ,�� -It--- ­'p­---- ,I*- - __ RA 101 ___,LL:44f��i � A � I _ � �, '' , , ­­, __A - - r j54 "' , I " � _!�___ , -, " - ,, " .- I : m gig , ­_ Z, -�, __ M __ I � , 41" " � -;[-�aritS, Mue,i i�iai rk- 1, , ,,� , .;)or 6� J�j t.---,.A- ,." -,� " I I � � � � : , ; :,�_'.-*_ � � 1 .: , ,, . . ". ,z4j, �t," , - \ 11 ;,g I, � I 11 .gg 9 .. __', I , I ,� I � . � � : � I , - . � -, I—- ,0�3� , o­,­,ggm Fr_��-_, h, 7� __ ­,q--, - ,_ " , I - F_-1 ­ ­��.,.,4,,�i.,!"--,ill-�,,,-;��-�W'E'-�'-!'I,,"I,J.-t;,;�'i"','�'�- - ,­ ,;..:,�;;��-:,­ "/ , il. I ­ � � - ,", �- .. ",-, - , 1� W ! 01 � I �I I I � � � � . �. :. � "� �­ j �I:I "; : , ,� I Bh, .1�q .,"��, , \ - ,Z_ ,1011"t, ­ �� �-g ,�t,� fi, - . I W t"OL � � , I � ­ � ­ ;�­ " � �, , - - , ­�� . �­ � ; 1, � � ". I I I . � � I ­��,I I , �,, " � , 'Z�__,__- 14 _... �..- '1"i'f"',T_�,-j�� .... 17�10!4 F, , ;A , . . . � � � � , � � . I , � I � � � � � I I I , " - 0 _ -� , .- , � � � � !. - � 11 I __��-�_ - -11 a�,O! s f--;n Posts --_____ r-11MR-AliKil I 1i ,� , I �� . �. I % I . - , . 7�_�MM2 ,r��alra I al j, �f' E _U 11 I � I M K I . \ , RM �1 Me 4�-4 1 r --sr- - , , -.1 'I )�' � I ,�:; � � � � � ., � �-­ I . � ______ ,k R -��-M,%OA" gg .II, �,`_`- �'zmpAvg P`1'51 ��4­1�, 1 xk;,1,61., F 4- 4 �­�,_`�_,'_;`� ..-:.',�­_­- , I . . , � - /'I'­1 . � :rf.rz1q._.uirt:.s1,e_J In order lo ks�_�rp , � ­ E ME ,�z , i�p ­­-,­�;�.­ J��t­e�, I ,,c , ,4,-, -1. I i�-_­'g; T� ­V-, t I L -1;,L�. - ­._­-­_R "O ',�,, 'A -T,,, - , , -, _-WO� H a .�, 'i - , - ; - _-,-�;,'. if, I 1; � � I f_1 I I - �.,; -;_11 _­-�L� I .e , -"� ,�� - � I I NA , , , � � �, 7�,��_ , - - I I 1: , ; , I /' ­ fit", � , ,__ , _, , -A, . � ,� __ I - d - 1 ,7,4 - P _ M - '; L'40' ' . - .� _ - t I�ii I I lkw­ _* = ­f , "T , __�.�, -Y I � , �T_.____A'_, , n, . I I " � , , � �1 I - - ) '__!1l,I -,,, ,6:, `NAM,-�%T- rl� I - � j�',tf��',,,I -- ", M I � � i - M 'le r - ,� _,_,t­�` , �n , % I �_�dt;v ­4141 - I � � , r e. -jr,�:M,� i. - -" ,, , 4, P � J V "'fli, , I � � ­,�"`,�',M,� - I I�, 11--. _ , , T"'S_:;x�'- ,. j­itj--P , ,,H li�,, I � 11 I /; ,'I��,_19�I-_", , , �, ,� ,,, ­I , R; 1 1i I 11 I - 1? �, ,-a � NO, .--,:Yp-", \ ­ � " , URNE ,,�, � I ,wiroo, _at�­ tj5�hi durinct �","' ,7�­ -­­'1,­j . F;l% ,�,�4 ,g�w !"',q-j I j . " - , �gg- �,�� L. 6- m w -, �� ' I"?�rjr : § q, , �­. / !i I .ft, I , ,j ,-_,"­ I ­41111 -,­1 I , ,_ , � ti * - , ----..-,--- ,� 9 g�­e- W � F_ �11 1111' -I �"-If'A 81 -f ­ I - a M WMA_#11 4 'I ��.t,1, � � ,/ I I'll � � �11 - ,��p 'OR . -1.1; 1�,-:#,, (" 1i O 1"', ; � - � I? -t�t � I , 11 L_lr� " --,&�`5,i- -� .1 ,V --1; , "f, 1 " - ?- '.I F1, , , . r � � "I/ .,- !V,'�:�, cor,;5--QCtiIC?e1_ r, -SLwro-ofn ,�-,Xls�jng . ;�4� 1, ­_'.__t_ - ��, ; " , -�._, .�� �, "I 11_1 31, , , , t i , "I .1 M ARPI; O X j , , ,- --f--,-- - --� _`� I I—"I ,1�­­� ,& , �'' ""? , I � - -, "'- 'IN, . - I " I ­ -.-, -- ­ '� -V "C-V' ""', - i V"�>?i ij ,11 I 11 ., " , i 11. ,� I - ,rMR19111* - r8f-bs,r6 and zts(--ur,�?� to nenvu LSL . - '- M% �A ."" ," i "or �i��":,_7��;-;�j 'r , _ I I � - I,4- 1 , - �,: R V,�g 11 � I 11 I I—-__"�,�E,';� 1,--"I,-R . � ,_ .. , 1, ,_,-,C,��,,, - , 1 ­ L 'i", 11 "; 3-1 qip:�, 'I j; -- ,,, .1 _- '_,l "I I ! I 11:­ - ",, _',�,,,�rt t�'q�-A II 141­11 � ::! 1­-, I - R ? � ,,_-_:­.-; - � u I I , -_ t , - 'u-'r-1 ,_ , � -1, . _, 1 t .1 I I ��­, Sol, K , , `A -A _­_­ , Ip" . 11"'I", IN 4 01 MR, mp-� "m - J" , I�;"; � �, _ '." _ _', I , �, i 011 , , I __&=� ,I W I - � . I 1- - , - I Floor !O, 1.--,,t, 1"I'd'd atudb bi�-,-b.Ue_-,;im, ­� -.-"-.--- ­-�'� -, 1_)�t� jj,f , - __ I % , - ,_ -_ - j,�,_l I / ,� � I / - � -,,_,""t'��," : �, fiF ,L1-_,r,--1i � ; � _. / I r I ", - � " I 't t� LIL'I , � : i-X,'57,i?,XQ,,,, � � I . , %W- '1�- , -,- I . - R `!�-,";!",�', 1-10'. a-Al i, ;f , , 111-R-111 R'IM � 11, _,ij,� 1: ,� , .L � " �_V`IVOIMI �", I 11 �i,t3 ,. �, I �­ 1 I I , _ ­.- I - - I � r -1 ,'­ �,-S,t",,��,,�,�,-,-�,,_-,,,,,-"��,�._,�,,�-_��,a',',,,�,t_��t- �, , M -i� , t ., ' ­ ,, ,, � _ , , " � I I I -, -, -g. - ` . � I. / �',,, � R I - J'� . ,Y��`­­ �, � , t , - w I � " v,- - r - u - - ,,�.. rjoo!- "', _,� -,,'�,j I ;_� � �, __1_­__ ,; �� _q" ,tNw."_ , , � zt"i , A ­�� � , I .W. ,��g ,,t, '_ 't'j otj I .f 4 ,,j'1_,,rj­,,,gZ,, I . ,� � ­1111--�­,,,,,- ,;_-, � sunroorn ,walla _x7lo!_ &�.n , A 3 I I � � _ � . _.� - I ., ��",; , "A' . I .", __ , , , 1 " I I . � " "' �­' ­ Q, ", . tits � * - E J. " , t'j, - _ 4 I 0 - -- " ���, 11 -i _ , I - � - . , ;i . / . � "", ,i ­-,-",!�,��N ,-r,,�,� � :i_ -, �� __ � ,52'�','�,`,r�'� -'�'�,,�'i,i_'3, -, '. , IS _ / I , _,,,� , , I I t � , �_­ I- I . I,I A!_ !t �, 11 � - " --p --,;--- � , A ­ . -3�pl m as require,,��d. I ify 11 ,,­_ � . - 441 I I � 1� _W',_�_'_",�:-_ I -­ .!M .-:, -i��! 'il�`�4:1'1__XV11'_1_'4�_ �1 "�,"�,�?,--,��'z�t,,�,�-,,,-�,'�,�'��",��."�,��,��'I'��,,��,: I , 11. ii, I J�, '. I , � I .'r " " " ­ - , rl�j A i . I , 1�1 I_I" 1,�Z t'it!"N'i P',"",� , ,__ ,_­ .. � � I�� Z_ - ,­` U It,! . � . 'i _ , � � , , , I � : - 1� " 11 .� M! 0 , , , I I I I 1'1� , WKI M"'�"� ��j ,t il �-, _ , I ", �­%',- __111­ W , "�'�i,['L , �, L i - - ­ _: . , I I I - " T , -,-1,- , """ -, *1 "'; -,� ­" , �, � , - I I 11 1. :11 . N 1-1- ­� -t R 11 1,,>`,,�-""�.'I" , , I . . . �I I Irt, ­,&­ iX'_1"1,.1F_11", -1"�'I'll-l��,��"-,�,�l-;,�---?""-.'-,","",,�', � I I ,% I It. _­ �,,�,�'_:. �,;�k�tfJ4 I _ - , . , 7 ­ " �,�, . . _ .- . ;I . I I . I ,f ;,��""- - , ,� . _"-" ­­�­'77� "' ,,,� I, I ­ ,-�!, I ____1 I , ­ ­ � -,;, I-_I � ,, -- __ p _41* �` 5i _i,�""', '� ,�I � I I L" , ", , � __ _ ,, � �j � It I 1�1 � - , [,�-1 "'12, ,I I I i ',, __ , .,�, I I ---g-R11.1'..."I"! �� ","", ,'­"- , . I � - - --,'-",-,,, --,," , , __ , . I I R , , "'.r'", _�i-,-",, ,5 -", , ,� AP % ,,, -_ _Iw --T��--`� , I qg � ,"� �,_6,,"_��,,�,i i""��'k"" ,,, �__ r4 * I I � ij I � g, �, , ,"', __ " il, -, I I 1. I I ,.­ I I � ,', �, . . . I �p ".g, ,, ff�A I - I I I I - � , ; `91'�,;�"'1�1'11Q`111 - _� �,"' -*,---�­:�i _1 I 1% "i 14 �� , 'A' _� - __7�� b".. , -4 I �,l_ I ;i I .1 I L , I,- �-"�,-�,,,-,,,-",f,"�."""--',,��-.��-,,,_,,�""","�-,!�,�,%`,�,­,� " 'i U_AA ��_ . I I I . - , � . ", " I . '' �, f� ­ . ,I I , ,.z :1� , � "I - � � ,11r, 9 4 ,"t,- , � , ,,, . , 4 I �, , 1, ,� , . 01111T.1 , 'Z . I I �- , I_ I ­1 � I ,-, - - - §���._iE �_v - - N f I ! . I . � _ III, ---,,,'� _ , I 4",,�- -�,��.-5�Z7'_'__ q, t I ,,, 4 I 1, 11� I v- Z� I " ,_ -,-" , I I � -, . I . I - ­K--,,� - : I . , ISM. IM9, ,;4,,�,,-,-,�-,, ,�, � . I . � . I I M `y4fft4f_z;-4T,, � I, � - Z-, � � L �__ -, - N ­", ,-, , - �' TMM`1`��'j'i� P�� , ­ ,-"-- ;,-- - jZ, ,- T� - -�_---- '­ �, ­- -,�%,,�, nii,', .�� - - - " C� ;j I ---------- ,�,,�--�i,�-,',,-,�,�,-,-,,,-.--,,:'�,,-,--, � -, -, �_ . , - ,,,L,--,-- e - -, rr � I , 11 M i All,I ��_,,,,_;�_-,.,---,, ��,��-- , --��,;-�',',`--"', _'� OUG, _�;*�,; ,,',- �_ �,;�:� ��-:i� �--_, z, � I� 911 � 't go ��,,,,.-�:,',:�,��,�,,,,----,--, ,',�,,---" IL, - - - .151 �, -,,, - t � � - � I ,� _ I W -, �,­,­Mzf e I_ � , I ­ , - " --- , - '- -- _� -- `:r,� �f I -1 I I IM I . -4....... , , __ , - g ffl� - - � ". :��:�_,-__-�,--:-­-:��'-��- -_'�-_,��z , :,�.:Z%§"-`,��7-�, -__-��`,!_:-'Z�:�*�,-. , _:� , , ", " , , MR , h , _"" I I . � : I* Q � .� I I-9;1- 'g, .- I -!. AN-1 ; 1- - -.;_L�_�­:F W R I - I 4'­ - , 1�� 1��1�1'1 �__It'_� ITE VM%Wl U , - , 1,!�`1�,�- ­- ._ _ - - _ �'; . .. I I I L' ­� � RNM��V'_� I,"i,, I - ­� _ - __ -, -_ -_ ��_-z- - '- P7 , I ­­_ - I : I 111, � I I � i M, � . I �gcw yir,,�r'­_f',,,.'n­3111f_ � 1." _:,_�z_,1_;_F___, _��-�--:Z­ -,��_ I-!_ � " _­. 1'�­­­ , , .?�� , I � -1 ,� .. .... " -_ ­,z. fl ;I'1 L ' ­ ; � � I 11 11 N,� - _� C � ,�-,�l�,,,�,�,,,,-,,�i,.-,,i�i�j,�l�-�.. ­' . . -1, - - ,..r ------- ___ ,,�:: O 10 � i 7,:. �:�-, ,-,:�-�, "--,-�,��----,--,�--.�.--��--.-.--"!,--, , 'A" - � - , -, I to ,-,.'. ,- :_, --- _."- -_ - , � �� ME)', I r-111 �0,5____�_ ��-"��:-,�l"*�-�-��-,-;,-,-,--�1-11��l-- ,__3�:1__5_:-1_,�1__- ,/�:,,- - ,� L �gvq ',,'t,��_ -"--_ __ - , 2�.�,- _ t_z:.;',:--�`: I I _zS_1_..:::1_,__ 7 ff) :g I , - -: - A � 11M' � z-`-Z.,_-- _­,-'-''. ----:� ��,�;Zzs�,� __ �_'_­ ­ ��_,a:1,- � ,­ ­ -_ R (j" � M. '*�- ,z� ',�,- , - I t*�� I ,- -11­W I i , I �X -�.i� . ,��,:,��- - _­ z ---, -;�Z,-�," , ­� t. �` �-Z�Ss,, :zz,-'-'--3�.*'-'-S, ,-:7-,: .--�� -,,-,_--_,-�; - -�- � . § , , I, � � �., I I __11, _� ,� _,_-z� _� �_- - M - ,- - -_�-�, ,I,- I i: , pa,!,�, M�zt� ,5;,t,S,z,' �-,�-;,-��.,�-,���----�---�,r��--r-,�,- ;� ---�,�-S-�S,>,Zr':-,`-,-- 1- ­."-­ " II , , � � � . - 117_ - , " , ,� . I.,��­,�­.�Z'-,,�,­',`��- - I ­ -;,,- ­�*-,-�-,�� -Z. ,Z' --, ;�S��-, '. Q) �i , Ir .." - ��4 ,- , � " I I -.;�,�.", _ - � _0 �� - ____ �i I I in's AMI_� � , :�-_Z�-,, ". __,-,.- *--,--:�- ; - - 1 1 1� _ _, - i : ­ - , .. i ... 1��, ""' . I­­ I I -----I— I W qzx-r....... 1 '43* __� z.� - <( >- (D ; ow I I _,P. - ,W I I, I M g i­60111 I , I wrftz I I I I 1f, M� -1 . I � 9 - - .,, � �� , - 'A - § -�.�tl . I Lj I �,- W A _ woo., F I I - I--,4 1 �� ,_'ij - 1�1" I I t � 0­ ., - I I , I 11--- 1. ­ � n',, 11,�, .1 " 11 �_ - I I -1., ­ I A 1� I. 2 . I _j UL � I *, q , -1 I I M jglz V fi-t C, "'%� 7,41 p- 1,W_ , �, 1 140" - � , , . Jim 3 'r A 215 X ,,� ­ � 11 , �1­ 1, 1 . W, M '", .__ M - r '' ,_ & � ,� � XG M I F­__ ___L " , ­- r". 1, , !20 0- I Iq � I - _ ­ 11"MMM0,; ,- �'4 ,3 g, gg � M , M , I d 1, t . I 3, 1E." i ; , ? All ! W- 4 1 . I - , , a - t _1 g SPUIP", ,_ ' �� , MO RIO --I-Z,`�4v;j��nt ,,, _elo k 11 � - � -i� ;� I At V, _e I Af, I o ! M N _?e - ,0 ej z �IN � 11 -go , t7,I 9? 11 I ;MMM`,.'RA,9 �j � � I 91 -%- � -_ I - , ! ,, MA �-�, -,t i g _: . r,�, .Fe � g- i,.,�q _ ) �,% ,�,­­­�, 1 , , ,.,�� , , - � i _19 ­ I. p " "JE V­�,F i g, F,-6a T_ -mg F-- ,,'-�:o- ;��',g - �l � , M ,.;,,;�,,� lb , l,' _,�_ I I WIRA ,:-7��i',,,I�_f 1'17 "----- ---)"- R, , ".4 ;�, , I _ _- I "',,, 4,,�,: 11 i '� --' ; ,A, i ,�; 6) ; IN, I -, � "i � , i - 4 ',,10til 1, q .- "� - i, -,� - -,�� L I * 1� M L ,,­­­ "". ,. '. ; t P N I 61 �_�� t ,I. 0) ��,_, ,-.. M.- ,� I F1 fl- .0 I !::� -� ��-, �� U) U-I , I.- i14 Nrl ,­ ., 11 ___ 11" I t ­ ­ .. �: ..&OP I 1. �R . WLW tL,,A g f-.�� -- L" 2 1 O S — 14 i" �� ,��r —, — , r -— I � y I", �� 1­ 6 -— 114- �W *� � ,1�1 , ',��,,,,,r,,,",— _,", �,, "t ',� , i..), h 2 - � W, I I 4 11, ,,, ,- #—".;,,_1, !�,-_,�i,.",."1�-,�,f,r`�t,-i`,�16- ,,-'!'�,'�.,�,'-"�,,�,.--"'--,-`��,,",,',,--,';,-�, -) i -- 6 "O. `A F uMft". " ",� "_ , �,_,,,,� -1 I . , , .. ..... .... , ,��._�" , � ,', i I fl, 1— O U) , "' ��_ �t, __C3 . — , , __4 _",," ­:*� " , �" NOT, . ....... I "'�i�e.� , -—,:­�,,?,t­ ",-�--! , ­,`�­,. ,� — ���__ 4_1,,-'i.,1",�11k,"'O 4"""', . ,;,i,,� q fl) (A — —1—i s" I � - �1773W t " _� - __ I 0009MC W',�,,­'­� -, I ,, , , - " - I _', -, , - ___ ­,1­,­,_ . � , Z�. ­ '' _­ All . � . "I e",I—',��_,, ...... -, � -,---��­�"-,-i�,,`,,-�e_�­7, ,­ ��'.""-',,���,� :,,'�`,_ ,1W,..'­1: IM I'M , �` �V',---,� "",�, ,r:--,,,,,--,',�".-,L��,�'-,;,,',�,Z--,l,'--,, - ) ^i I-,-I �I ,11"F`�1"'111 I I t _W,7:1___1T'1�_,11­___­ �It�",I . ­ - ,_ , , .� , , ­` " , . ,� 1.- 11 " , , -!�-�,',�";:�,,�,?­,,­-,,��q -,1:�,� ,� , i , -,��'�, , , - t ,, �._ ­ ,, .. j,:_,i-,'�, 5�;A,r,- " ;",��,'-,�-'�,-��.""",�,,�--,,,,,,,�,',,,-�,'�', .- 1- ,, " ,, _ �� , �" - �` I C , i­�Ii­..1�­, '�",�_111­��:, ,,,,, �­ I I .I f?3 " " ' 'L ': ..".,��,��,,��-�i�,,i,,,,z,�_-,,�,-,,,,,',, ,�,�-,ti,,.,,.� g - � i'2,�,,,,, _ � ", "Al- i" �� ,77 -!R! - ­ I� ,�,,�­ "��,t�'�-��-,��-""��,,�-�,�,'�,,,��-�',',-,-�,��""",,�--.,�,�,-,-.��,,, _"J."",",�T,';'�_5� � � ., 2 (j) � ��_,- , I i�,�:3� � .. , , �­­ . .-, , Aq�­ , .1i I I ­_ I _ 1-1 Mi., . !�� I - - ­ q'7,­ - � 11, ", P ,.-q ; I ,,, ,,!. "I ,"2 __ r . � - ,, , ki - ,-�� E �'�i;' ix, 4 01M. R I z , � 91 -1 I _-I -,�F, --,') >- �-,', , I - z .- _� I . - 0 1 -, �, 1 ­.1____ I 'T. I .0 - I , � I , -I,- i #11' alculabon ""'%hoet ,,� ,� ti� 01 Buildin Perrn 't ,,..' I --Z,) %,.,,, , I Z�D ­1 I I Is ,;�, 1, ,.I - I # .= � _ _ - .3 i I . Natural Light, Ventfl'�'V.'ion & E' menge'ncy Egress Re , Orernents 114 � I ______ __.— __ - ­­­_ .... .. . —.--- 1, , 11 ri -_ _______1 ""' - __­.______1 I I . " I � . [ HakAtat:fle Room Re�e, Lf!@ht , Actual - I FReq. vent Actual %-.Jq. R, 1 4 �­­­­_ i Igg.t"V....� 3 ­1 . I, I " I ansa &',:1o6 of room 11(�pt 1 4% of room, vent Openina. for Remarks, Ell,"..-'U � I _', �1� I -1.1 14� 1 . I " � ,1 I 4' I , f L, V, I eqrt air e,a --a r sci A,�jr'L Egress F.i �'­ I .- 1l,- , I I ,-I ­-F"'I 7--j"il, � .----- '�­ - I P ___�SLTt__rL­__­_____ -____�_ .. ------------- M,I 1­ ,C�, , _ , - - ,% ­,;_ , I'll I 1;;,, ­ � k ­ A - � - " - �� i _ - � � I J,�:- . L , - 121 ; I, 1�,� _���.I zt� S"_rj:: J C j __ ", -tt ,- � _ . I_OrrTCS____ 23213F 11MV?F 5IE36F f��.?d I$F 1-15F al'5' " %"U_ 1 kL_3 I "I'l-, � � - " _�, -, , LL A- 1A.�, - � c,"I . - -I' , � L___ -------�--�----L--�------------------ -------.---.-- ___ -_ I "I .,.1. 11 - __­­_____ I ___ _____ .-,-,-,,,--,,v I I� i W11 DOWS & 3", OOR':S: _______________________ ___ . ­_ ]IM I ... � i .------ __ ------- 'I i , � I - ____ , ,e _ ..� . . ­ . - - , I." , ro g I i �I . - i Window o0(-;rR' 1 19 ' ­­� , I - I I �,, .- I I if-19 CC)!^j­tr I d47.,v._"1c('r11JS wi)l bia) use,,fl art anvi window-s- thai are 722"" Or rr"lori-:3 M ,p 11 �� :Z� i . ,; -1 �I ! - �,,i,t�� 11 �, I i��, !,_1 11 i 't ­11�= . (51 t I � , el'bovt-"� gradi,3� A" - � I I —_ . "A , IN I f 1� I I I � 0 111��� 1, I U' � - .I- 6 __ W�. . � X4 ":) I,_ 2 ­ '1� y '�,yttjk " . . il ,,, If,,p -t­,ppf E'r,-­ f,-j;rj- -n r �,(,j - - " I _­� � , , , . Iv,�r- - I�j i Irf- 't 7, - air I Oakv@� Il--iich I .I- � W'ir-vJ`O,�f.j­ ar'd P. ."-�'I-erilclllr clk.)o?, � , 9 - - _,; 1, 3 I , f _ u .�.fnenl .r)r I -, I Me w , , I - ;�)V I . I f 3 , , , , , , , , , , , , . . . . I . I .-, . n . . . , � , � I , , , , - 11 I '.A?)C'" I ­-, r I I �11 � - ,qi is <,'�`Ik_fr-lf-f f0f IV$.�dow,,:; and -.51,�.,fi(1, fosr doc-qrs, i� _­ . 5 � I ". -J, 9 I I� ,�V. -�-----------..---,�--�----------.--.-------.---.�-.---------- I ��,,'�_�,�r t�,�, �5;114 " A �. � I � 11 I I � 0 M I I I - I " I . 11 O "' �' , — I �I � , - . - ". �_N �4 .0 _ - � I �� , �t,, ­ ,�- -�`,�',,�_i...... I ­ I , 1� �1- .,IT"11 - \ — 11L I I �___ � �,_l " 1411 0 hfirlf-10-- 'M,ake & rnawclel, ti!,, hardw�-,Ire- I ,_ � , 11 C I - I I _4L , � �111� ij N I - .- � 1�'_�."_-,W � , - 11 - 11 - --,--,-! I . , -\ -rL�S') 11 . I ,"I" '­_, I \ r, ,.j () ..I i , i "",,", I., I , D r I r)) i I i-i _,_,21 � - � - " 11 ­., LU'l � � , "� - � � I 1. # k i r �__ I 4. _�L' ,:��;'-,.nls mth, .-;-..i fV 11 �t 11 \_ . 11 �'�- X I i . �, � (11 rl,C�� rs') j S - - __, 'Jeila 250 S' ' -nokd. whitie hardware-, drauble parie wi h. I OW-E I I . 1�j�� .1 .I L:._`1 � I . P -- I ["\d 1'r % " (d - i , ,,�111 - __ __ ­ _jl�� 1-:AY I I", - \�z I \�_, 1--17 \&b;j:) O I ��, z, � I _�-j - � C ,�jr -1 - 1111 / I I R - . R " , 2-_12� -IV I I ,i� I I I ­ ­ , ,_ I , ­­....�� 1, - ::.-.I- I-_ I �, _ ('J�� I� "I!, _ -_ ".)I . I I I ,.1 .1 -, f I I . . I I I I I fy,� I I I 1 _�41 ,� ,�, ;1 _1 ., I , �, "T ­­­­_ I . . ._9 . V - I 1 . Wood I-Joist: Pre-engineered ssystem w1seal . . - , -.-,-----------..--�.--. --,--,------.---�.-�.------,----------�--.-.�.---..----�----.,---...-.-..,-.-.-...---�-.--.----�--.---,--,�.-------------.-�-�--.---------.-.,�-------.-.-..-�-. � ____ -_a--__..-_; 11 � I . ____.., ��--------".-�-----�-.-----------.--...-... _ _-, � I—- -.---.------.---- -�-.-.�.�------.--------------..-----I-------___ - ­.__­_­_­______ ­­ . I ­­­ � ­ . _­._...._1_____.__._____._. ­­­­­-- !If----- , � W i . Ig ! . V. �A,I' �0-,,' 1%41 -1 il ,� Na . �- g� , iT M -, � 1, ' P�wr I , 11 ,I I I ­ I I �0 ZEII� i � 'f � ,OUJLL I U - - -_ L � I , I � as requ . ' qg,l if;�`Ihl t _!,"1,_,- - � . ,j , F ired W ll,I ) - , f ,, 1 1 - � -­ ­­­__ ­ __­_.__---.. . r 19 11 � � -I --_ ,. �% � I �&I K,I� j I., T'--------_-__ _-­---"�---------_­­"----.,--...-.-----------.--,-,---------------"-------.,. I i � I . I r - ��&',n _,� F-It' 4, �-�; wl �4 9 ­� . At-,-, ­ e� I i . i . gi� 4 *-4 � �� �4g a-ft, � ' V e � .-�� t i _________.___.____._I � ; ' - "' "' ' a ­U I'lua I RM.^1 P;1161,-,�";r 'r%�, a-ga r IM, - pl-, - g� L t�a C!,,�-,,,,� �n, q R �" �A . I I ,,g-,W,. I =I 4% %y­ I � , .. I !'I , k ; i F . � � -4 -_; "' N . ­.... . �-­�_. _­___1______- - � ----.-i------------,-�-�-"---------,-,---��--------,--� : I U ff � , I , -1 A 2niz a %-w- " ,� =0 , - , 11 J, ��_ , t li, ' ;1 - �, I rI -� - r, , � � - u- A t " E - U , i,rr, S r". 1 -.;4 ;4� 1� 7�-, C, R EE - i� -.2 I - , ; , 11MI—i-Ilt-il"Wtzo, , - , : fg- , a f I - I I I -_ " ' , . M � � "%:��,,_ S-, . I I�, LLJA&�,` P `9�` Ar"' E-A`% `�Pk �' ,� " rivi P I _&�A 1.1"L I 1 ; I � ! i 1 ! - � " ---" 1" , G R � - � 2��, P ,� P'-�,q L-_i� - F�q, G A __? ,G-�' "1' 7�" "', 'O i-- gj"- ,,,;,�j - -I_�� 7 , j 4 " _­­ - , -a -11 _�4 , 'i I I , "' C,- DI _1 _._._.____._________-___�- __1-­ ­­­--------�----�"--��-��-1--�--,--�-----�- ___­___,___­__,,_I--�,----.—.--�------.----------�-,-- ,-------------------------------------.-�-----------------------"---------------,-,------ t 'M _- , 4, - 1 . I -- ,'I . r, � �Tf ir, i �,�%U'; 4 ,iM 11 , "- . � �- , I ", i ,�� -joi I , ­,3R 11.j C 1. I , 0 P E N I N(o I �ql;U 7 lik U �� ��i 41'� rl I � r 2. 75% of bulbs must be energy saving I I fy _. [-T;�1--��----,-",,----------------"---,--- - ,- ,-,---,------�,---------,----,---------, a I It '. ,01 SJM� � , , i , � 4 1 � -te ".EA' f , r ____------------------------,----.----..--�..,..-...�'. ,I - I � . - I , I , ­_ � ­­­_ .----�------------�----------.-------.-----..--.-- I A : I - 1 I I _r­_­_,_­_____,__,___ , ,---------------,--,r----,---- -,----,-----'.----.L-----,----.--. . .. ___----------,. _____________.________- - _ ________.__._.- _ i r, � ` � � .,1% __ -t------------ ­­� -I�-I,--- _---- , I � . ___- ------ ---- ­.__­_.____­..___ X , . -.4, 'r,",. ! I -, �� .. -_ � . I F 3 � , . ; ) :!:--- 0, . _" i t., r --- � i : , . , i ; . 3 i �'�% ) " � , I . � ! I ! F 1P, I I . � M I ­ I ; : : - : I � � -.-- ._______._�__­_­­ -.--. ­.____._____.___._________�1-11­­­­._.___.____­_.-------___­____ _ .. . i I , t,"'_,'! 7(",1; Yes I 41 0 1�J O 1140 -_ 5 , I r, ,--� P, � .---. ?I , 7 ","It I I 1 1�).e , O-lI,f­4 S�­� f4, 0. .e -�, 4,_ m rc'j , -r­­_I ,�j - I . � , r . ' ­_______­�_ . . . .---------­­­-, 1.4 .-L i r I I J,�, L_ �9 t ,�,_) -,K 4 #,I) !'1:3 U. I s Li ! L. 1",f Fu � '1 I_,t I j i fs. ! c, i ! I � mqn' I '0`7 , " " ,- A, - T,- C) , J'-,,_J1--J1t­C-,,JU1X lhj W . r- U _., � R- U 9 V Al - . e L ; ,_ ` i ( I I 3 Ice & Snow Shield shall be used from eave -1f.o I r. t ,11 I r �� 1 1 ,'y r , I - 4 k';�i_ ':`l 4" ' ? , '. I I IMUM of 24" inside exterior Wall on all roo : I . .._. .. _. . ___ __- .......I------------__­______1__11........-,---,�.-,-.-.�..-.----'----�-------------.-�-----.----L-----.---___..�__._ __._____ t ­ ­ __­' ­ _1_­­ ___,___.___ ____________.........i . , i J 4, , i I ____­_­_ T­______-,- ­_ ___­_­1_­__­. F-------- __ ------------- ----- ___ ----------- ___ - , _ _____________.__.___._._ , . -,._ ____.1__,_____________ -,.--I . " () ell I .,-! � -, 'Il I : . ; I 9, . . �.,_,, i _% P -1 I I . . r ! g I . � �',_ , - ­__._­___.._ . . --...--.--- t � " I ; -, I �, I , ___________r_________-- -,---.,.,.�,.--.---�------.--.�-.--..-..--.­ ­­__ ­ . 1__1-------—�—.----------.---------l--..-..",..---.-----­ - _­__­__­_.________1______. i 4 IJI " ! I I �_ t ! . j I %� J . Z , I �­� " I � , � i iN 1 4 . : �6 1; 'I'll IV 1 , ,$ 101 i III:3 ,,,,_,> ,t �, - - - i n ., ; ; -U 1\4 ! , : - M ful - 4. Window opening controf devices shall be used I I ; " 2 ')C I A""" -'_% " R __U X ,z U I_WI)�I_ ' 10 . M 1 2 . 1 ,"'4 I(_ "' -r A d ` , ", � F", � ,- ,,, , . I ---�-..--,-.----..-,-,�.-I�.--.-I------­.____ 43 S a f t 0 2 -4 sq !% t. i (, t. :""e'?�7 C.I% 1��4 C' - 1 ,10 : N o i N 0 i , - � ; - 1 ---- --- � --­­------ _-_ _-11­ - , - ­.- I _nk . -------I---* , ­ -----"---- - ----F----- -_ .------------------_____-----.----- -'-'---�-.�---.--�---------r----_—,.I -1 LU ii I ; �, - O -� q -, ­u,,l I 11 y I U __1r__1--------------I'------ - ------I------ - I -------" " ,1�: !�,, �,, ,, "' 11 , ?I Je ,. I r : ---y ,+­ .,r-j i �­;, I i ; � - ,---,� ;D -D I I . : 11 I f,4 - � �' �i z I 1h q ! I TA . - . . , I I _�, ­7 � f slli� I 0 - t ,�; -- -,, r- 1 � V� I _ ! ',"O ­!_ A I i I -1 , - - - 1 a � � � ; I , , � pt ; , P J.() � y . Ir ", -, I : � I,�'. , I I --_ � _________._____,_____-,- ­....1-1­11-I——1_1­._I--------� , I....- : i I I I I -, P�A _ �) I �------­­­ I ­­­­ I—— � ��,�l - .--.,.---..--------.--�----�- ­­­.­ ­_ ­ ­-­11_ ­_____. I - � i Nt : -140 , 4 I � I -� t , �;�,et . 0, 2 u x4 r_U () S C Tr / .2 s A'.' M '. - i 1.) I O ,1%]Id , A I ! I .�01.1,10-j`�"1" r' 1, '. f , j 1­1 lr�r-r) ;,,'-"%, r _ct�l ty , r 1:? i : I i . on all windows that are 72" or more. above grade. Ij I 11 -)U A I u C Az, 1 " � , IN i ,_ 1110 f_:I k1A U_r r , 1L., : , 1 . . . ._.._._­_____­..._1-- ­---�------__________J � �..I,.k.J. - .-Cl I_� ; i IV I 7 -----, j I Ali I 14 ",, i A_?i � 13. Windows and doors shall meet minimum requiremen't . 1:t-1 f-'t \ 1�)(1111 4-11 1 11-1) I— C - r_____________­_­_,_­__ _­­­------­­­ . . ­ - ­ _. I � 1j.1 . , t',­v . I _____.__..._ � I I --- _­ --- ­ . 1. ­.­1_____ . � I A _; ; 4 i� Q, 'r, /­� � 0,-3 �y ,, /11tt 7_r% I �' 44 �(— f", ,�­,�, � ! ___.��11 I — ___ � ­_­____._____­_­ _____..__­__. — i ._____......_. . ­1 9 : . — k ;t .4 r", ,-O� �- . ,!—'� : �rl) 11 _. h . ______-,—( ------,--,----,—, C I � , ,,) ! i + I I I � '41 f ! , i, � I — . .� , 1, _ ,, ; � 1� . i . __ I I i . : ; . � i . ; k-� I - - i I I , . I - , Sq rr , ":f . Z_ S(14 I , . -,�,e U 'NO � IN � y - *, 11 i 6 ; . � _,� - (_-� - _71, - n I, "� I I I ��' I 11 ; � �, I A- -­�/Zl , ?-"-).-(zj � -A_ / I ,� - % , : : `�_ - . . � ,� � 7 f A I ­! , I - f- ."4 - U"P . 1- , _zj -- , ,� .,4 x .0- --;,�j,� _ ,� ,, _ 'I � � 4 1 .90X , ,j L - ,,_-� T_ r, - ", � __L . 1_�, I ) ,� /Z I ; , 9 i ; � _­ ­_ --,-...-".--.�-------.----.-�.,------.------..-- .--..-----���,�.--�.-----.-.,�---------,,� -..-- --.--.-......-----�----------.----..-'---- --- �. -,----�.�. --.---..--.�- .�,--�,-,. .. .--.-,-.--.--..--..-�- .- ,----, -----..-----,�-.,-.�.""-----�.�--..-. I i I i j I I � : for air leakage whichis < .3 -for windows and < .5 _. ....­_.. . -----.---.-- � , 0 es 1\0 �i 114- - . ­ ___._____ , _ ___ . ____­___.__ . I ! I � � .1 ,--I-j - ! I I - - � - ­­­ --,-. ---..-.--..�.. ,----�-.--.��.-.-� l.------�� �-----.----------.--,---..--------.�------- �..-------..--.---..- '----.------..-.-.-----.---.--.- � I ` . --..-I I I for doors. . I ­ 11 � , � 1 lan; -, - , i : .��' F i �_,__,,, ,y -z' i v , - � I I I "IV, ,_ - , ;�e I - 1) �) T I 1 ! `0,� - " , , ff- �;' _ Ar *112 - 6. Extend existUng heat and cold air ducts into -,,�-"-���'Y',�ir-;�--�-(),\"'I ", - � �� kR : . I "I � ,, , ., , ? Ij i ��11 1_;�� o,��-�,, \ .., , ;:11 �_, 1. % , , ? . , I �.v - �� , . ' . e,,,- \ 1, D ,g ! . . ,5 %'11 .\ 1:D W > - , . IV .. I,-,! 0 1 " I .. / 1, , , ,Y) -?,,-X �. 1�p , . � ! ! new office space, I I INi !A "'.0", ��. -, � .-;� �'j I i . _�� 1 . E `� ,I �'. � I; ; �7 � , I q I'll ill. ftqj,�, j ,", __ - i , _? [I - `:,� ii,­i ,:�,;, L5 - ' , �: I V_t.'�v -,5 6 -2, . V . ,I. - � 3 'I,f4 '�I�,:, ,,-j 11 - ­ , , ;J,f"� �v-JW I ­-,11 i , ,� , .1 11 : - �4 Z .1..'�_-, 11 lj-�, 1 = I ,T, i . Basic Design Wind Speed (I 609.3) to be 11 5MPH - ­ i I "' \-,.�­ � , -) '_ I I I, �k-,�,-�,/�� el�."': t't ... / .�--_ J� � ' _<� � j " . �_ 1 "6, III � "17Y, - I ., ­:� P. I i .�_ A, '2- 1. , _ / .1 ,�,` 8 Ground Snow Load f 1608.2) is 6OPSF "� I ! ��f�, .li . _". , ,.::_F.'/� .'�);;.� -�� , , � � , __ I I I % I,-, I -.%- yl ill .1 - 4"�,. 1 � � I I.C1 ­1 .11,?// � � ,% 1 1, I I I .. // ' : ----_­.._____._____ ---.-------.-----------------.---�,-----�-- I .,�', .- � ), i 1 .7� ,�l I t I i pt�,_ I I r . 11 ltj It. N i , i , 1, I -1 11 11 11 � , , I I . � 9. " I I A _Prir ,,, d el W I I?t I A@ I 1+ 11 �� 11 ���,� I I I i lih' - " ­_,_ ­ " ,44 1 � 1� - ffilllaw-i ON. , , , " I �'T " 1`14 m9 ms Roall" 1�_r 0 1-111 " "' I __ 3 � , , I I Z!. LZIICIZ71�1"`p 1;-1 ratlldAo��.&1491_1 . � I /I ,"I i, Ill I .;, ­ Mb�1_4 tir-,k,�,����,�'-V-%=-,I�-.2�,-�-��,,-,,t,a,a�,-�,��2� -I - ,� )J-- ji", , fw� . =1z . � :� Jo C . . I , �_ ! 61 Rt�­---W-91�,-'W'MA-��l-l��2'zi-19,',7-T-'--195siw",P-,�-zu,,r;w,.,gi�-,Z.*U.-,I�-�u"�r.wxa�h.-t-:"��4?.a�A --; -Ajore, � -o,--,-, 19 ­J�t [ .-,62 0_1�5116,111..�5. le/3111;?, I - I - I �,�-�----±�(t4-.--�w,��-Z'��,4&gai�,�Akwa4-W,�, ,�-;iv�bV,P,� FC5 . ,/ I . � i 44VF!;U,F%n_­w�w,;,= a4zat=011, � _­��,,_ 1��� _,­­_'�, %;,,tm­�L'� ! ,�,,jy&,@M, J.,���­,,�, � � , I i . I i � - - . 1 ii , . i ­ __ . _. . . I . 1 ­� '. . I :t ;`�1,,�i, � � _- �, � :1 - -�i ­"­­- ------ - - .. - - - ---- �---- - : - � � � ___�'.:. : , _.. , "��.� _.�_.­­,�,, ­ -�'. "� .,,ill ­, -,-'­1,',1,�, ��,:,..,�''� I � '­�:,­ ­',1�1-�,,-'� �"A"!.�' I ..- , --- i - - "-­­­,,­_- I I I I I I . I I , t .; '_�'It, �;,_­ � : :_, . 'I - ­..­­1 ­: _­,.-­_,.­ I I I . � I . . I - I ,, ,